Журнал, выпуск 10
Журнал, выпуск 9
Журнал Быть Добру
Реквизиты
Народный корреспондент
Телевидение НСР
Народное телевидение
Детское ТВ
Колодар

Презентация книги сказок А.С.Пушкина

Презентация книги сказок А.С.Пушкина
Презентация книги сказок А.С.Пушкина
V moskovskom Štátnom múzeu Puškina slávnostne pokrstili dvojjazyčnú knihu rozprávok Puškina v slovenčine a ruštine vydanú na Slovensku.   В Московском государственном музее Пушкина торжественно окрестили двуязычную книгу сказок Пушкина на словацком и русском языках, изданную в Словакии.
     
V moskovskom Štátnom múzeu A.S. Puškina v samotnom centre ruskej metropoly sa uskutočnilo pomerne neordinárne podujatie: v stredu, 11. decembra, tam slávnostne pokrstili dvojjazyčnú knihu rozprávok známeho ruského básnika Alexandra Puškina v slovenčine a ruštine vydanú na Slovensku. Na slávnostnom ceremoniále sa zúčastnili mnohí známi literáti, umelci, vedci, spisovatelia, vydavatelia, zástupcovia mnohých moskovských inštitúcií a občianskych organizácií a prirodzene aj hostia zo Slovenska   В Московском государственном музее А.С. Пушкина, в самом центре российской столицы, произошло довольно необычное событие: в среду, 11 декабря, была крещена двуязычная книга сказок известного русского поэта Александра Пушкина на словацком и русском языках, изданная в Словакии. В церемонии приняли участие  известные писатели, художники, ученые, писатели, издатели, представители многих московских учреждений и общественных организаций, а также гости из Словакии.

V úvode všetkých prítomných privítala a o spolupráci Štátneho múzea A.S. Puškina s vydavateľstvom Slavica (Nitra, Slovensko) pri tvorbe knihy porozprávala Alla Rudneva, vedúca vedecká pracovníčka oddelenia výtvarných fondov múzea. Vyzdvihla vysokú kvalitu knihy a profesionálnu prácu jej zostavovateľov, ktorí našli originálne riešenia, čo sa týka grafiky, rozmiestnenia literárnych textov a obrázkov a odborných textov. Podčiarkla, že daná kniha bude jednou z najvzácnejších vofondoch Štátneho múzea A.S. Puškina a určite vyvolá veľký záujem ako odborníkov z oblasti literatúry a histórie, tak aj širokej verejnosti.   Алла Руднева, старший научный сотрудник отдела Музея изобразительных искусств, рассказала о сотрудничестве Государственного музея А.С. Пушкина с издательством «Славица» (Нитра, Словакия). Она подчеркнула высокое качество книги и профессиональную работу ее составителей, которые нашли оригинальные решения с точки зрения графики, расположения литературных текстов и рисунков, а также научных текстов. Она подчеркнула, что книга станет одной из самых ценных в фонде Государственного музея им. А.С. Пушкина, и несомненно, вызовет большой интерес, как со стороны литературоведов, историков, так и широкой общественности.

Následne vystúpil vydavateľ knihy a predseda slovenského občianskeho združenia Slavica Miloš Zverina, ktorý porozprával o príprave a obsahu knihy. Na úvod odovzdal prítomným pozdravy zo Slovenska, krajiny medzi Tatrami a Dunajom. „Okrem toho, že tu zastupujem vydavateľstvo Nitrava, som zároveň aj predstaviteľom slovanského spolku Slavica. Naša organizácia má sídlo v starodávnom a staroslávnom meste Nitra, významnom centre Karpatských a Podunajských Slovienov. Spolok vznikol s cieľom propagovať slovanskú vzájomnosť, bohaté kultúrne dedičstvo Slovanov a popularizovať dejiny a dávnu minulosť slovanských národov,“ podčiarkol Miloš Zverina.   Далее издатель книги и председатель Словацкого гражданского объединения «Славица» Милош Зверина рассказал о подготовке к изданию и содержании книги. В начале выступления он представил приветствия из Словакии, страны между Татрами и Дунаем. «Помимо представителя издательства «Нитрава», я также являюсь представителем славянской ассоциации «Славица». Наша организация базируется в древнем и славном городе Нитра, важном центре закарпатских и дунайских словенцев. Ассоциация была создана с целью продвижения славянского единения, богатого культурного наследия славян и популяризации истории и древнего прошлого славянских народов », - подчеркнул Милош Зверина.

„Slovenskej a ruskej kultúrnej verejnosti predkladáme dvojjazyčnú, slovensko-ruskú verziu literárneho diela A.S.Puškina „Rozprávky a poémy Ruslan a Ľudmila“. Knihu sme rozdelili na tri časti. V prvej časti vám dávame do rúk päť národných ruských rozprávok zaodetých do neopakovateľnej básnickej reči A.S. Puškina. Je to reč ruského ľudu, ktorú Puškin počúval za dlhých zimných večerov od svojej pestúnky Ariny Rodionovny Matvejevovej z dedinky Michajlovskoje. Druhá časť knihy začína tajomným predspevom k rozprávkovej poéme „Ruslan a Ľudmila“ – „Pri Lukomorí dub zelený“, kde – ako autor píše, je „…ruský duch…a…vôňa Rusi!“ V samotnej poéme, ktorá nasleduje hneď po predspeve, sa pred čitateľom zjavujú poetické obrazy ruských bylín, prírody a dávnej minulosti Ruska, inšpirované ľudovou poéziou a folklórom,“ pripomenul vydavateľ.   «Мы представляем словацкой и русской культурной общественности двуязычную, словацко-русскую версию литературного произведения А.С. Пушкина «Сказки. Поэма Руслан и Людмила ». Мы разделили книгу на три части. В первой части представлено пять русских народных сказок на уникальном поэтическом языке А.С. Пушкина. Это язык русского народа, который Пушкин слушал долгими зимними вечерами в селе Михайловском, у своей няни - Арины Родионовны Матвеевой. Вторая часть книги начинается с загадочного начала стихотворения «Руслан и Людмила» - «У Лукоморья дуб зелёный», где, как пишет автор «... там русский дух ... там Русью пахнет!"- читателю предстают поэтические образы русских трав, природы и древнего прошлого России, вдохновленные народной поэзией и фольклором », - вспоминает издатель.

„Do tretej časti knihy sme zaradili doteraz do slovenčiny nepreložené diela A.S. Puškina, a to nedokončenú báseň „Cár uvidel pred sebou“, „Rozprávku o medvedici“ a básnickú rozprávkovú baladu „Pieseň o prorockom Olegovi“. Okrem toho sa v tretej časti nachádza zdramatizovaná podoba diela „Rozprávka o cárovi Saltánovi“, ktorú autor prekladu pôvodne spracoval ako hru pre bábkové divadlo. Tento preklad vnímame ako básnickú skladbu, ktorá sa chce prihovoriť najmä slovenskému čitateľovi. Preto uvedené diela v tretej časti knihy vám ponúkame v dvoch verziách, ako hovorí jeden z autorov prekladu „vernej“ a „peknej“. Ďalšou nie menej významnou hodnotou tejto knihy sú unikátne grafické diela významných ruských výtvarníkov ako je napríklad Viktor Michajlovič Vasnecov, Ivan Jakovlevič Bilibin alebo samotný Alexander Sergejevič Puškin. Tieto výtvarné diela sme mohli použiť len vďaka spolupráci a láskavému dovoleniu Štátneho múzea A.S. Puškina v Moskve, za čo vám chcem aj touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie,“ zdôraznil Miloš Zverina.   В третью часть книги мы включили до сих пор непереведенные работы А.С. Пушкина, незаконченную поэму "Царь увидел пред собою", "Сказку о медведихе" и поэтическую балладу "Песнь о вещем Олеге". Кроме того, в третьей части вы найдёте сценарий спектакля "Сказка о царе Салтане", которая изначально была написана как пьеса для кукольного театра. Мы воспринимаем этот перевод как поэтическую композицию, которую хотим показать прежде всего словацким читателям. Именно поэтому мы предлагаем эти произведения в третьей части книги в двух версиях, как говорит один из авторов перевода - "точной" и "литературной". Еще одной не менее значимой ценностью этой книги являются уникальные графические работы таких важных русских художников, как Виктор Михайлович Васнецов, Иван Яковлевич Билибин и сам Александр Сергеевич Пушкин. Эти картины были использованы только благодаря сотрудничеству и любезному разрешению Государственного музея А.С. Пушкина в Москве, за что я хотел бы выразить вам искреннюю благодарность», - подчеркнул издатель Милош Зверина.
„Kniha A. S. Puškina „Rozprávky a poéma Ruslan a Ľudmila“ je určená pre široké čitateľské publikum, od najmladšieho čitateľa až po toho so striebornými vlasmi na hlave. Každá generácia si tam nájde to svoje – zábavu, poučenie a predovšetkým nevyčerpateľnú studnicu starej múdrosti a poznania našich predkov. Zároveň je aj našim malým príspevkom do mozaiky porozumenia a kultúrneho zblíženia našich dvoch bratských slovanských národov, národa slovenského a národa ruského. Nakoľko sa nám tento náš zámer podaril ukáže budúcnosť,“ podotkol v závere svojho vystúpenia vydavateľ knihy Miloš Zverina.   Книга А.С. Пушкина «Сказки. Поэма Руслан и Людмила» предназначена для широкого круга читателей, от самых молодых до седовласых. Каждое поколение найдет в книге свое: веселье, жизненные уроки и, прежде всего, неиссякаемый источник древней мудрости и знаний наших предков. В то же время — это наш маленький вклад в мозаику взаимопонимания и культурного сближения двух братских славянских народов, словацкого и русского. Нам хотелось показать наше будущее", - сказал издатель Милош Зверина в конце своего выступления.
K prítomným prihovoril ďalší člen kolektívu zostavovateľov knihy Eugen Paľcev, ktorý navyše preložil aj nedokončenú báseň „Cár uvidel pred sebou“, „Rozprávku o medvedici“ a básnickú rozprávkovú baladu „Pieseň o prorockom Olegovi“. Podrobne porozprával o spolupráci s moskovským Štátnym múzeom A.S. Puškina pri zostavovaní knihy, vyzdvihol odbornosť a ústretovosť vedenia a pracovníkov múzea, ktorí pomohli pri práci nad knihou. Autori knihy počas prípravy navštívili Puškinovo múzeum tri razy a zakaždým im pracovníci múzea venovali niekoľko hodín a pomohli s odbornými konzultáciami. Zvlášť vyzdvihol pomoc Ally Rudnevovej, podotkol, že bola „krstnou mamou“ knihy rozprávok Puškina: bez jej pomoci a mnohopočetných odborných rád daná kniha by nemala takú kvalitu a vysokú úroveň.   Другой участник группы составителей книги - Евгений Пальцев, который перевел незаконченную поэму " Царь увидел пред собою", "Сказка о медведихе" и поэтическую балладу "Песнь о Вещем Олеге". Он подробно рассказал о сотрудничестве с Московским государственным музеем им. А.С. Пушкина, подчеркнув опыт и полезность руководства музея и сотрудников, которые помогли с работой над книгой. Авторы несколько раз побывали в Пушкинском музее во время подготовительной работы над книгой, и каждый раз сотрудники музея консультировали и помогали им. Он особо подчеркнул помощь Аллы Рудневой, и сказал, что она была "крестной матерью" книги А. С. Пушкина, без ее помощи и многочисленных советов экспертов книга не была бы столь высокого стандарта.

Porozprával o komplikáciách počas prekladu troch literárnych diel Puškina. Od samotného začiatku pred sebou stanovil cieľ: urobiť stopercentný preklad básnických textov slávneho ruského literáta. Snažil sa zachovať neuveriteľne ľahký, vzdušný Puškinov štýl, melodiku jeho reči, presný počet slabík, rým atď. Najväčšie problémy vznikali počas prekladu slov, ktoré takmer alebo vôbec nemajú synonymá, bolo treba donekonečna meniť slová a prerábať riadky a celé kusy textu. Nakoniec po takmer polročnej práci preklad nadobudol súčasný vzhľad – v takej forme je zverejnený v knihe.   Он рассказал о трудностях перевода трех пушкинских литературных произведений. С самого начала он поставил перед собой цель: сделать 100% -ный перевод поэтических текстов известного русского писателя. Он старался сохранить невероятно легкий, воздушный пушкинский стиль, мелодию речи, точное количество слогов, рифму и т. д. Самые большие проблемы возникли при переводе слов, которые почти или совсем не имеют синонимов, необходимо было бесконечно менять слова и переписывать строки и целые фрагменты текста. Наконец, после почти полугода работы перевод приобрёл тот вид, в каком он опубликован в книге.
Prekladateľ vysvetlil prítomným, prečo spolu s vydavateľom oba prezentovali knihu rozprávok Puškina oblečení do slovenských ľudových krojov. Slávny ruský básnik inšpirovaný svojou pestúnkou Arinou Rodionovnou, vo svojich dielach často používal reč bežného ruského ľudu, veľmi za zaujímal o kultúru a tradície Ruska a Slovanov, svojou dušou bol určite národovec a slovanofil. Každý slovanský národ má svoje kroje a prítomní na prezentácii knihy sa oboznámili so slovenskými ľudovými krojmi.   Переводчик объяснил, почему они вместе с издателем представили героев сказок Пушкина одетыми в словацкие народные костюмы. Известный русский поэт, вдохновленный своей няней Ариной Родионовной, часто использовал в своих произведениях язык простого русского народа, очень интересовался культурой и традициями Руси и славян. У каждого славянского народа есть свои народные костюмы, и присутствующие на презентации книги познакомились со словацкими народными костюмами.

Takisto prítomní sa ešte raz presvedčili, nakoľko sú blízke dva slovanské národy – slovenský a ruský: v sále bola rozprestretá slovenská zástava, ktorú sme priviezli so sebou, a prítomní Predstavitelia ruskej verejnosti znova videli, že aj naše zástavy sú veľmi podobné, akurát tú slovenskú zdobí štátny znak.   Кроме того, участники еще раз убедились в близости двух славянских народов - словацкого и русского: в зале, был разложен словацкий флаг, который мы привезли с собой, и нынешние представители российской общественности увидели, что они очень похожи, только словацкий украшен национальным гербом.
Následne vystúpil člen prezídia Všeslovanského zväzu Vladimír Sadkov, ktorý hovoril o bratstve slovanských národov, ich spoločnej histórii, tradíciách a kultúre a o tom, že kniha rozprávok Puškina v slovenčine a ruštine napomôže ďalšiemu zblíženiu slovanských národov a obnoveniu starých dobrých tradícií.   Далее член Президиума Всеславянского Союза Владимир Садков рассказал о братстве славянских народов, их общей истории, традициях и культуре, а также о том, что книга сказок Пушкина на словацком и русском языках поможет еще больше сблизить славянские народы и восстановить старые добрые традиции.

Alexey Orlov, šéfredaktor ľudového slovanského rozhlasu, hovoril o vytvorení slávneho Puškina a tiež poukázal na dôležitosť obnovenia dobrých vzťahov medzi všetkými slovanskými národmi a zachovania ich tradičnej ľudovej kultúry. Hovoril o svojej nedávnej ceste na Slovensko ao početných stretnutiach so zástupcami slovanských verejných organizácií.   Алексей Орлов, главный редактор "Народного Славянского радио", рассказал о творчестве А.С. Пушкина, а также отметил важность восстановления хороших отношений между всеми славянскими народами и сохранения их традиционной народной культуры. Он рассказал о своей недавней поездке в Словакию и о многочисленных встречах с представителями славянских общественных организаций. Книгу сказок А.С. Пушкина торжественно крестили пригоршней русской земли, взятой в Пушкинском музее. 
Knihu rozprávok A.S. Puškina slávnostne pokrstili hŕstkami ruskej zeme vzatej v areáli Puškinovho múzea. Podobným spôsobom – hŕstkami slovenskej zeme knihu pokrstia aj počas slávnostnej prezentácie na Slovensku – o mesiac v hlavnom meste Bratislave.   Аналогичным образом - горсткой словацкой земли книгу осветят во время торжественной презентации в Словакии, в столице Братиславе.

Na tomto podujatí zo slovenskej strany sa zúčastnili odborníci v oblasti literatúry, zástupcovia občianskych organizácií, slovenskí študenti moskovských vysokých škôl, skupina motorkárov zo Slovenska, vydavatelia, ako, napríklad, riaditeľ vydavateľstva Torden Ján Semaňák, ktorý vo svojom vydavateľstve vytlačil väčšiu časť nákladu tejto knihy rozprávok Puškina, náš dobrý kamarát, slovenský spisovateľ a prekladateľ Jaroslav Rezník, ktorý svojimi prekladmi niekoľkých diel Puškina tiež prispel k vysokej kvalite knihy, ďalší náš dobrý kamarát Smatana, ktorý po prvý raz spolu s nami absolvoval cestu do Moskvy, a iní.   В этом мероприятии из Словакии приняли участие литературные критики, представители общественных организаций, словацкие студенты московских университетов, группа байкеров из Словакии, такие издатели, как, например, директор «Торден» Ян Семанак, который напечатал большую часть издания книги, наш добрый друг, словацкий писатель и переводчик - Ярослав Резник, который своими переводами нескольких произведений Пушкина также способствовал высокому качеству книги, еще одного хорошего друга Сматаны, который впервые вместе с нами побывал в Москве и других.

V závere podujatia Miloš Zverina a Eugen Paľcev odpovedali na mnohopočetné otázky redaktorov dvoch ruských televízií, ktorí nakrúcali celý priebeh krstu knihy, a potom všetci prítomní si posedeli pri dobrom občerstvení a zaujímavej debate v muzeálnej kaviarni. Rusom veľmi chutili rôzne slovenské dobroty, ktoré priviezli hostia spod Tatier: klobása, syr, korbáčiky atď. Zástupcovia vedenia Štátneho múzea A.S. Puškina a slovenského občianskeho združenia Slavica sa dohodli na pokračovaní spolupráce a na budúci rok znova spoločne vydajú ďalšiu knihu.   В конце мероприятия Милош Зверина и Евгений Пальцев ответили на многие вопросы корреспондентов двух российских телеканалов, которые сняли весь ход крещения книги, а затем устроили интересную дискуссию в музейном кафе. Русским очень понравились различные словацкие деликатесы, привезенные гостями из-под Татр: колбаса, сыр и т. д. Представители руководства Государственного музея А.С. Пушкин и словацкое общественное объединение "Славица" договорились о продолжении сотрудничества и совместно выпустят еще одну книгу в следующем году.
     

Eugen Rusnák

 

Евгений Руснак

Поделиться в Социальных сетях с друзьями:
3307
Понравилась ли вам статья?
Голосовать могут только зарегистрированные
и не заблокированные пользователи!
Вас могут заинтересовать другие выпуски с похожими темами
 
Былинные и сказочные технологииИрина Анатольевна Горицкий дом культурыСуть и смыслы Русских Славянских Обрядов

Народное Славянское радио

Это первое в истории Славянского Мира некоммерческое "Народное Славянское радио", у которого НЕТ рекламодателей и спонсоров, указывающих, что и как делать.

Впервые, команда единомышленников создала "радио", основанное на принципах бытия Славянской Державы. А в таковой Державе всегда поддерживаются и общинные школы, и здравницы, общественные сооружения и места собраний, назначенные правления, дружина и другие необходимые в жизни общества формирования.

Объединение единомышленников живёт уверенностью, что только при поддержке народа может существовать любое Народное предприятие или учреждение. Что привнесённые к нам понятия "бизнес" и "конкуренция", не приемлемы в Славянском обществе, как разрушающие наши устои. Только на основах беЗкорыстия и радения об общественном благе можно создать условия для восстановления Великой Державы, в которой будут процветать Рода и Народы, живущие по Совести в Ладу с Природой. Где не будет места стяжательству, обману, продажности и лицемерию. Где для каждого человека будут раскрыты пути его совершенствования.

Пришло время осознанности и строительства Державы по правилам Славянского МИРА основанным на заветах Предков. "Народное Славянское радио" — это маленькая частица огромной Державы, оно создано для объединения человеков, для коих суть слов Совесть, Честь, Отчизна, Долг, Правда и Наследие Предков являются основой Жизни.

Если это так, то для Тебя, каждый час на "Народном Славянском радио" — хорошие песни, интересные статьи и познавательные передачи. Без регистрации, абонентской платы, рекламы и обязательных сборов.

Наши соратники

родобожие русские вести родович славянская лавка сказочное здоровье белые альвы крестьянские продукты Портал Велеса ИСКОНЬ - АНО НИОИС